25 กันยายน 2566 นายพฤตินัย เลือดนักรบ วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 1) การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมกิจกรรม “ปู๊น...ปู๊น หมู่เฮา” ในงานพิธีถวายสักการะและสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) บริเวณลานหน้าที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยนายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานนำถวายสักการะและสมโภชพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ พร้อมด้วยนายอำเภองาว สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนในพื้นที่ ภายในงานมีกิจกรรมฟื้นฟูศิลปะล้านนาของอำเภองาว กิจกรรมธงฟ้าราคาประหยัด กิจกรรมการแสดงของนักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่ ในส่วนบูธนิทรรศการโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ มีการจัดนิทรรศการให้ข้อมูลโครงการ และร่วมสนุกเกมแจกของรางวัลให้ผู้มาร่วมงานประมาณ 700 คนซึ่งได้รับความสนใจร่วมกิจกรรมเป็นอย่างมาก ได้ทั้งความรู้และของรางวัลกลับบ้านกันไปทุกคน
image
image
image
image
image
image
18 กันยายน 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์รูปแบบแผนตอบโต้ฉุกเฉินการใช้วัตถุระเบิดในพื้นที่หมู่บ้านแม่ตีบ อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยนายสมจิตร จุลเจริญ นายอำเภองาว ปลัดอำเภองาว สมาชิกสภาจังหวัดลำปาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ หน่วยงานราชการ ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ ร่วมรับฟังข้อชี้แจงแผนงานระเบิด ณ ที่ทำการหมู่บ้านแม่ตีบ และร่วมสังเกตการณ์ซ้อมแผนงานระเบิด และซ้อมแผนการตอบโต้ฉุกเฉินที่หน้าอุโมงค์ แพร่ 2 ฝั่งเหนือ
image
image
image
image
image
image
14 กันยายน 2566 ดร. พิเชฐ คุณาธรรมรักษ์ อธิบดีกรมการขนส่งทางราง พร้อมคณะ เข้าร่วมรับฟังความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โดยนายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศกรโครงการ (สัญญาที่ 2) การรถไฟแห่งประเทศไทย เป็นผู้นำเสนอ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรับทราบข้อมูลความก้าวหน้าการก่อสร้าง ปัญหา อุปสรรคและแนวทางแก้ไข ปัจจุบัน โครงการมีความก้าวหน้าการก่อสร้างรวม 3 สัญญา ประมาณ 2% เป็นลักษณะการดำเนินงานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ พร้อมกับทยอยมอบพื้นที่ก่อสร้างให้ผู้รับจ้างเพื่อดำเนินการเข้าพื้นที่ต่อไป
image
image
image
image
image
image
14 กันยายน 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ การใช้วัตถุระเบิด ในการก่อสร้างอุโมงค์ในโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ เด่นชัย เชียงราย เชียงของ ในพื้นที่หมู่บ้านวังดิน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ โดยนายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอสอง หน่วยงานราขการ และประชาชนในพื้นที่ ร่วมรับฟังข้อชี้แจงแผนงานระเบิด ณ ที่ทำการหมู่บ้านวังดิน และร่วมสังเกตการณ์ซ้อมแผนงานระเบิด และซ้อมแผนการตอบโต้ฉุกเฉินที่หน้าอุโมงค์ แพร่2 ฝั่งเหนือ
image
image
image
image
image
image
13 กันยายน 2566 นายประจักร์ จินดาจำรูญ นายอำเภอเด่นชัย ร่วมประชุมหารือเพื่อแก้ไขความเดือดร้อนของประชาชน กรณีประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากรถบรรทุกดินและเครื่องจักรทำดินหล่นบนท้องถนน รวมทั้งรถบรรทุกคอนกรีตผสมเสร็จใช้ความเร็วในการขับขี่ ทำให้เกิดอุปสรรคและอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจร โดยนายพฤตินัย เลือดนักรบ วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 1) การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ นำเสนอให้มีช่องทางรับเรื่องราวร้องเรียนในรูปแบบ QR Code ติดไว้ตามสถานที่สำคัญ เพื่อให้เป็นช่องทางหลัก เนื่องจากปัจจุบันมีการร้องเรียนเข้ามาหลายช่องทาง ทำให้ยากต่อการรวบรวมและประสานงาน พร้อมนี้ ที่ประชุมมีมติให้ทางโครงการฯ หาแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ตลอดจนให้มีการลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ให้ทราบล่วงหน้าก่อนการดำเนินการต่อไป
image
image
image
image
image
image
8 กันยายน 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ ดำเนินการจ่ายเช็คค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืน ตำบลบ้านหนุน โครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ณ ศาลาหมู่บ้านดงพัฒนา อำเภอสอง จังหวัดแพร่ จำนวน 11 ราย 16 แปลง
image
image
image
image
image
image
7 กันยายน 2566 นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 2) นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ในการอบรมหลักสูตร “การเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรท้องถิ่นในการรองรับการขยายตัวของชุมชนเมืองตามกฎหมายผังเมืองและกฎหมายควบคุมอาคาร” โดยจังหวัดพะเยาได้อนุมัติให้สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดพะเยาจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเมือง รองรับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยกลุ่มเป้าหมายประกอบด้วย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 200 คน ณ ห้องประชุมพุดตาน โรงแรมพะเยาเกทเวย์ อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา หลังจากนั้น นายบำรุง สังข์ขาว รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา และคณะผู้เข้าอบรมได้เดินทางไปเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างบริเวณอุโมงค์แม่กา จังหวัดพะเยา ซึ่งปัจจุบัน ได้เจาะอุโมงค์ด้านทิศเหนือเข้าไปลึกประมาณ 200 เมตร
image
image
image
image
image
image
30 สิงหาคม - 3 กันยายน 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 3 ทำบันทึกข้อตกลงผู้มีสิทธิได้รับเงินค่าทดแทนที่ถูกเวนคืนกับการรถไฟฯ และผู้เสียสิทธิที่ดินทำกินในเขต ส.ป.ก. จำนวน 433 ราย ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงราย อ.เชียงของ อ.เวียงเชียงรุ้ง จังหวัดเชียงราย ณ หอประชุมอำเภอเมืองเชียงราย ซึ่งการรถไฟฯ จะดำเนินการจ่ายค่าทดแทนให้แก่เจ้าของภายใน 120 วัน นับแต่วันทำสัญญาซื้อขาย เพื่อเร่งรัดส่งมอบพื้นที่ให้แก่ผู้รับจ้างก่อสร้างโดยเร็ว
image
image
image
image
image
image
4 กันยายน 2566 นายธนาธร โล่ห์สุนทร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดลำปาง ข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการของอำเภองาว ประจำเดือนกันยายน 2566 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านร้อง อำเภองาว จังหวัดลำปาง โดยนายสมจิตร จุลเจริญ นายอำเภองาว เป็นประธาน ในการนี้ นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 2) นำเสนอความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ หลังจากนั้น ได้เดินทางเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างบริเวณอุโมงค์แม่กา จังหวัดพะเยา เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารสถานศึกษา คณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการ (ก.บ.อ.) ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้านและเจ้าหน้าที่ ได้ทราบถึงความคืบหน้าและมีความเข้าใจ ร่วมกันเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบต่อไป

image
image
image
image
image
image
3 กันยายน 2566 ดร. พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน สส. จังหวัดเชียงราย และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่ 2 ลงพื้นที่ ต.สถาน อ.เชียงของ จ.เชียงราย ติดตามและรับฟังปัญหางานเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในโครงการรถไฟทางคู่เด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โดยนายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 2) การรถไฟแห่งประเทศไทย ร่วมชี้แจงรายละเอียด ความคืบหน้าการก่อสร้าง แผนงานและแนวทางการแก้ไข ณ วัดสถาน อ. เชียงของ จ.เชียงราย บรรยากาศเป็นไปด้วยดี ชาวบ้านมีความสนใจและเข้าใจในประเด็นต่างๆ ชัดเจน โดยการรถไฟฯ จะเร่งรัดดำเนินการในประเด็นต่างๆ และรายงานความคืบหน้าต่อไป
image
image
image
image
image
image
1 กันยายน 2566 นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 2) ประชุมชี้แจงในหัวข้อ “เกษตรกรจังหวัดพะเยา ได้อะไรจากรถไฟทางคู่” ในการประชุมหารือแนวทางการบูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาการเกษตรจังหวัดพะเยา ณ ห้องประชุมสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา สำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและสร้างโอกาสให้เกษตรกรหรือองค์กรการเกษตร เมื่อรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของเปิดให้บริการ จะช่วยส่งเสริมการค้าข้ามแดน จีน-ลาว-ไทย ลดต้นทุนการขนส่งสินค้าเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม ลดต้นทุนการขนส่งวัตถุดิบ เพิ่มช่องทางจำหน่ายสินค้าให้เกษตรกร ต้นทุนการผลิตของเกษตรกรลดลง ลดปัญหาสินค้าเกษตรราคาตกต่ำ และส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร การแปรรูปสินค้าเกษตรให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ เพิ่มความสามารถในการแข่งขันพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
image
image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้