17 มิถุนายน 2567 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ ลงพื้นที่เพื่อชี้แจงแผนงานและมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบจากงานตอกเสาเข็มงานก่อสร้างสะพานรถยนต์ข้ามทางรถไฟ (Overpass Bridge) บริเวณ กม.549+115 กับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสบสายและคณะ พร้อมประชาชนในพื้นที่ ณ ศาลาเอนกประสงค์วัดสบสาย ตำบลสบสาย อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
image
image
image
image
image
image
14 มิถุนายน 2567 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC กิจการร่วมค้า ไอทีดี-เนาวรัตน์ (สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว) และกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-ดีซี 2 (สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย) ลงพื้นที่ทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนระหว่างการรถไฟฯ กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตามโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) ซึ่งเป็นการทำสัญญาในพื้นที่ คทช. ครั้งแรกของจังหวัดลำปาง จำนวน 17 ราย จาก 39 ราย ณ ศาลาประชาคมหมู่บ้าน หมู่ 6 บ้านวังควาย ตำบลหลวงใต้ อำเภองาว จังหวัดลำปาง
image
image
image
image
image
image
12 มิถุนายน 2567  คณะครูและนักเรียน วิทยาลัยเทคนิคแพร่ กว่า 300 คน ลงพื้นที่ศึกษาดูงานบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาคุณภาพนักเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับงานในอาชีพ โดยการรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ ให้การต้อนรับและนำชมพื้นที่บริเวณก่อสร้างสะพานรถไฟ กม. 535 บ้านปากพวก และสะพานรถไฟโค้ง กม. 538+900 บ้านปงป่าหวาย จังหวัดแพร่
image
image
image
image
image
image
11 มิถุนายน 2567 
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม หรือ ส.ป.ก. มีแผนติดตามงานการขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภคและกิจการอื่นๆ ในเขตปฏิรูปที่ดิน และกิจการนอกเหนือจากที่กำหนดในกฏหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลการการขออนุญาตใช้ที่ดินฯ พร้อมรับฟังปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการขออนุญาตใช้ที่ดินฯ ในเขตพื้นที่ปฏิรูปจังหวัดภาคเหนือ ในช่วงวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567

การรถไฟแห่งประเทศไทยได้ขออนุญาตใช้ที่ดินเพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ครอบคลุมพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ แพร่ ลำปาง พะเยา และเชียงราย ซึ่งนายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 2) การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-ดีซี 3 ได้เข้าร่วมประชุม 
ณ ห้องประชุมสำนักงาน ส.ป.ก. จังหวัดเชียงราย โดยที่ประชุมขอให้การรถไฟแห่งประเทศไทยทำหนังสือหารือ ส.ป.ก.จังหวัดเชียงราย / สำนักกฏหมาย ส.ป.ก. โดยเร่งด่วน ในกรณีพบปัญหา ดังนี้ 1) กรณีเกษตรกรอยู่ระหว่างการแก้ไขข้อพิพาท หาก ส.ป.ก. ปฏิบัติตามระเบียบฯ อาจทำให้การดำเนินการล่าช้า 2) กรณีเกษตรกรไม่สละสิทธิในที่ดิน ส.ป.ก. 4-01 การรถไฟฯ สามารถวางหลักทรัพย์ไว้ได้เลย โดยแจ้งหมายเลขแปลงที่ดินโดยไม่ระบุชื่อเกษตรกร และ 3) กรณีแปลงของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ยังไม่ได้รับการจัดที่ดินประมาณ 40 แปลง ส.ป.ก.เชียงราย จะรับการสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการจากการรถไฟฯ
image
image
image
image
image
image
11 มิถุนายน 2567 การรถไฟแห่งประเทศไทย และกิจการร่วมค้า ซีเคเอสที-ดีซี 3 เข้าร่วมประชาสัมพันธ์โครงการในกิจกรรม “โครงการชุมชนบำบัดอย่างยั่งยืนในพื้นที่แพร่ระบาดยาเสพติด ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล” มีการร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงให้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในพื้นที่อำเภอเวียงชัย เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ในการนี้นายบดินทร์ เทียมภักดี นายอำเภอเวียงชัย เป็นประธานเปิดงาน พ.ต.อ.กฤษฎา งามจิตต์ ผู้กำกับ สภ. เวียงชัย หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมกิจกรรม ณ บ้านไตรแก้ว หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
image
image
image
image
image
image
6 มิถุนายน 2567

นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 2) การรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมบรรยายในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมรองรับการพัฒนาโครงข่ายระบบโลจิสติกส์ ภายในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เชื่อมโยงกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง” ในการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจ กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน นอกจากนี้ ยังมีผู้ร่วมบรรยายได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง การท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง และกรมการขนส่งทางบก โดยมีนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ในฐานะหัวหน้ากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 เป็นประธานเปิดการประชุมและมอบนโยบายฯ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา แพร่ และน่าน หัวหน้าส่วนราชการ รวมทั้งภาคเอกชนที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวนกว่า 60 คน ณ ห้องประชุมศรีจอมทอง ชั้น 2 โรงแรมไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซด์ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

การประชุมนี้ จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน นำไปประกอบการจัดทำแผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (พ.ศ. 2566-2570) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยถือเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ของกลุ่มจังหวัด ซึ่งจะเกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต
image
image
image
image
image
image

5 มิถุนายน 2567  “ปู๊น...ปู๊น หมู่เฮา” ยกทัพเยือนวิทยาลัยเทคนิคแพร่

นายพฤตินัย เลือดนักรบ วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 1) การรถไฟแห่งประเทศไทย นำทีมกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และผู้รับจ้างก่อสร้าง กิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ บรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนวิชาลูกเสือวิสามัญ ในกิจกรรม “ลูกเสือก้าวทันการเปลี่ยนแปลง โครงการก่อสร้างทางรถไฟเด่นชัย–เชียงราย-เชียงของ” โดยมีนายสมเกียรติ สถิตย์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ คณะครู และนักเรียนชั้น ปวช.1 วิทยาลัยเทคนิคแพร่ จำนวนกว่า 500 คน ให้การต้อนรับและร่วมฟังบรรยายอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมมเหสักข์ วิทยาลัยเทคนิคแพร่

ภายในงาน นอกจากจะมีการบรรยายจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้านแล้ว ยังมีการจัดนิทรรศการ เล่นเกมตอบคำถามรับของที่ระลึกของโครงการ ได้รับความรู้และความสนุกสนานไปพร้อมกัน โดยในวันที่ 12 มิถุนายน 2567 คณะครูและนักเรียน จะได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานบริเวณพื้นที่ก่อสร้างจริงต่อไป...ปู๊น...ปู๊น
image
image
image
image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้