28 กรกฎาคม 2566 กรมการปกครองและคณะผู้นำหมู่บ้านวังดิน จัดทำ “โครงการป่าชุมชน จิตอาสา รวมใจปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว ส่งเสริมการปลูกป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่ป่าชุมชน เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่ ในการนี้ นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ นายศุภชัย บุญทิพย์ นายอำเภอสอง การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC กิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำจิตอาสา เยาวชนและประชาชน ร่วมปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2566 ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านวังดิน อำเภอสอง จังหวัดแพร่ ภายในงานมีการจัดกิจกรรม “ปู๊น...ปู๊น หมู่เฮา” ประชาสัมพันธ์โครงการรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ และแจกฟรีกล้าไม้สัก พยุง มะขามยักษ์ ประดู่ ตะแบก มะค่าโมง ยางนา ให้ประชาชนกลับไปปลูกที่บ้านอีกด้วย
image
image
image
image
image
image
image
24 กรกฎาคม 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดลำปาง  โดยเป็นการประชุมขอความเห็นชอบและรับรองงานก่อสร้างสะพานรถไฟล่วงล้ำลำน้ำของกรมเจ้าท่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวม และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดลำปาง โดยมีคลองแม่ตีบ กม.617+470 – 617+630 และแม่น้ำงาว กม.629+560 – 629+860 ที่ขออนุญาต ผลการประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทุกภาคส่วนเห็นด้วยกับโครงการพร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมโดยมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้าง ณ ห้องประชุมเขลางค์นคร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดลำปาง
image
24 กรกฎาคม 2566 นายพฤตินัย เลือดนักรบ วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 1) การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 3/2566 โดยนางสาวนิตยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธาน โดยเป็นการประชุมขอความเห็นชอบและรับรองงานก่อสร้างสะพานรถไฟล่วงล้ำลำน้ำของกรมเจ้าท่าไม่เป็นอุปสรรคต่อแผนพัฒนาจังหวัด ผังเมืองรวม และการรักษาสภาพแวดล้อมของจังหวัดแพร่ โดยการรถไฟฯ ได้ขอออกหนังสือรับรองโครงการก่อสร้างสะพานรถไฟ จำนวน 5 แห่ง ได้แก่ สะพานรถไฟข้ามห้วยแม่พวก แม่น้ำแม่สาย แม่น้ำแม่หล่าย แม่น้ำแม่คำมี และแม่น้ำแม่ยม ผลการประชุมมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการก่อสร้างได้ ณ ห้องประชุมไชยบูรณ์ ศาลากลางจังหวัดแพร่
21 กรกฎาคม 2566 นางสาวรัชนีพร ธิติทรัพย์ และนายมนตรี เดชาสกุลสม ผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคม ตรวจติดตามงานในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 16 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 (เชียงราย น่าน พะเยา แพร่) ระหว่างวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2566 ซึ่งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ประกอบด้วย กรมการขนส่งทางบก กรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท กรมท่าอากาศยาน กรมเจ้าท่า บริษัท ขนส่ง จำกัด บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด และการรถไฟแห่งประเทศไทย เข้าร่วมนำเสนอผลการดำเนินงาน/แผนงาน/โครงการใน 4 ประเด็น ได้แก่ 1. การตรวจติดตามเชิงป้องกัน 2. การตรวจติดตามงานโครงการที่รองรับและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่งของไทย ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580) 3. การตรวจติดตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม 4 มิติ (มิติการพัฒนาทางบก ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ) และ 4. การตรวจติดตามกรณีพิเศษ ณ ห้องประชุมทรัพย์ล้อม แขวงทางหลวงเชียงรายที่ 1 (กรมทางหลวง) ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทย นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 2) บรรยายสรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมประชุมต่างชื่นชมการทำงานของโครงการฯ และพร้อมให้ความร่วมมือในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การดำเนินงานสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี
image
image
image
image
image
image

18 - 19 กรกฎาคม 2566 นายพฤตินัย เลือดนักรบ วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 1) และนายเดชา จันทรโชตะ พนักงานเทคนิค 8 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ ลงพื้นที่นำเสนอรูปแบบการก่อสร้างสะพานรถไฟและทางลอดของโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอสอง อำเภอเมืองแพร่ และอำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ณ ห้องประชุมของ อบต. ในแต่ละพื้นที่ ดังนี้
1. องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหม้าย  - งานสะพานรถไฟและทางลอดบางแห่งของโครงการฯ พาดผ่านพื้นที่ของ อบต.ห้วยหม้าย จำนวน  8 แห่ง ช่วง กม.582+000 ถึง กม.599+000
2. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน - งานสะพานรถไฟและทางลอดบางแห่งของโครงการฯ พาดผ่านพื้นที่ของ อบต.บ้านหนุน จำนวน  2 แห่ง ช่วง กม.290+000 ถึง กม.592+000 และ กม.599+000 ถึง กม.603+000
3. องค์การบริหารส่วนตำบลนาจักร  - งานสะพานรถไฟและทางลอดบางแห่งของโครงการฯ พาดผ่านพื้นที่ของ อบต.นาจักร จำนวน 8 แห่ง ช่วง กม.554+200 ถึง กม.557+100
4. องค์การบริหารส่วนตำบลสบสาย - งานสะพานรถไฟและทางลอดบางแห่งของโครงการฯ พาดผ่านพื้นที่ของ อบต.สบสาย จำนวน 2 แห่ง ช่วง กม.548+200 ถึง กม.549+300
ทั้งนี้ การรถไฟฯ ได้รับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านถึงการแก้ไขรูปแบบสะพานเพื่อรองรับกับชุมชน โดยผู้นำชุมชนยกมือเห็นด้วยรูปแบบกับการก่อสร้างสะพานรถไฟและทางลอดของ
โครงการฯ ตามที่การรถไฟฯ นำเสนอ ในส่วนของ อบต.สบสาย ยังไม่ได้ข้อสรุป เนื่องจากยังมีประเด็นเรื่องการเวนคืนประปาหมู่บ้าน และแนวทางการก่อสร้าง ซึ่งจะมีการหารือร่วมกัน แล้วชี้แจงชาวบ้านอีกครั้ง


image
อบต.ห้วยหม้าย
image
อบต.ห้วยหม้าย
image
อบต.บ้านหนุน
image
อบต.บ้านหนุน
image
อบต.นาจักร
image
อบต.สบสาย
image
18 กรกฎาคม 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 3 ร่วมชี้แจงและซักถามข้อสงสัยเกี่ยวกับแนวทางการกำหนดราคาเบื้องต้น สิทธิและหน้าที่ของผู้ถูกเวนคืน พร้อมทั้งทำความตกลงทำสัญญาเพื่อรับเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนกับการรถไฟฯ กับประชาชนในพื้นที่ตำบลโชคชัย อำเภอดอยหลวง จำนวน 12 ราย ณ สำนักงานก่อสร้างทางรถไฟดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
image
20 กรกฎาคม 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทยจ่ายเช็คค่าเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ให้กับประชาชนในโครงการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล (คทช.) จำนวน 26 ราย จ่ายเช็คไปแล้ว 17 ราย อีก 9 ราย จะดำเนินการจ่ายเช็คภายในสัปดาห์หน้า ณ วัดบ้านวังดิน อำเภอสอง จังหวัดแพร่
image
image
13 กรกฎาคม 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 2 ทำสัญญารับค่าทดแทนและสละสิทธิ์สำหรับผู้เสียสิทธิที่ดินทำกินในเขต ส.ป.ก. จังหวัดพะเยา ในพื้นที่ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 15 ราย ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัดพะเยา
image
14 กรกฎาคม 2566 นายพิเชษฐ แก้วบุญเสริฐ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 2 มอบเช็คค่าทดแทนและสละสิทธิ์สำหรับผู้เสียสิทธิที่ดินทำกินในเขต ส.ป.ก. จังหวัดพะเยา จำนวน 6 ราย (พื้นที่ตำบลแม่กา 2 ราย และตำบลห้วยแก้ว 4 ราย) รวมงบประมาณกว่า 2.9 ล้านบาท ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) จังหวัดพะเยา
image
17 กรกฎาคม 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC กิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ และกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 2 ทำบันทึกข้อตกลงผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินค่าทดแทนที่ถูกเวนคืนกับการรถไฟฯ และผู้เสียสิทธิที่ดินทำกินในเขต ส.ป.ก.จังหวัดลำปาง จำนวน 62 ราย โดยแบ่งเป็นสัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว จำนวน 34 ราย และสัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย จำนวน 28 ราย ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภองาว จังหวัดลำปาง
image
6 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้ส่งนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ภาควิชาวิศวกรรมโยธา และครุศาสตร์โยธา มาฝึกหัดปฎิบัติงานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ ณ พื้นที่ก่อสร้างโครงการสัญญา 2 จังหวัดพะเยา โดยน้องๆ ได้ลงไปดูพื้นที่จริง ทั้งงานสำรวจระดับดิน งานฐานรากเสาเข็ม ทำความเข้าใจเรื่องของแบบก่อสร้าง งานอุโมงค์ ชมบรรยากาศจริงของการระเบิดอุโมงค์ด้านทิศใต้ รวมทั้งได้ไปดูงานที่ศูนย์บริการทดสอบและผลิตงานมาตรฐานวิศวกรรม มหาวิทยาลัยพะเยา น้องๆ ตื่นตาตื่นใจ สนุกสนานและได้ความรู้เต็มเปี่ยม ขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดี การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และผู้รับจ้างก่อสร้างกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 2 ที่อำนวยความสะดวก และให้ความรู้เต็มที่ อีกหนึ่งภารกิจดีๆ ที่การรถไฟแห่งประเทศไทยส่งมอบประสบการณ์นอกห้องเรียนสู่เยาวชนที่จะเป็นอนาคตของประเทศต่อไป
image
10 กรกฎาคม 2566 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ มอบเช็คค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนให้กับเจ้าของหรือผู้ครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมาย จำนวน 12 ราย ณ สำนักงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จังหวัดแพร่
image
12 กรกฎาคม 2566 นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 2) ได้นำเสนอรายชื่อผู้มีสิทธิในที่ดินที่จะต้องเวนคืน กรณีที่ดินไม่มีหนังสือแสดงสิทธิฯ ในส่วนของจังหวัดพะเยา สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย ซึ่งการรถไฟฯ ได้ดำเนินการตรวจสอบสิทธิฯ ปรากฎว่ามีที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิที่ดินจำนวน 34 แปลง อยู่ในท้องที่หมู่ที่ 2 ต.แม่กา หมู่ที่ 4 ต.จำป่าหวาย หมู่ที่ 6 และ 8 ต.ท่าวังทอง จ.พะเยา ในการนี้นายสุบิน เทพนิล ปลัดอำเภอเมืองพะเยา เป็นประธาน พร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ปลัดอำเภอดอกคำใต้ ปลัดอำเภอภูกามยาว เจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดพะเยา ธนารักษ์พื้นที่พะเยา ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพะเยา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพะเยา และผู้นำชุมชน ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถดำเนินการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์ในขั้นตอนต่อไป จนสามารถส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้รับจ้างก่อสร้างได้โดยเร็ว  
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้