29 มกราคม 2567 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 3 (สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ) ประชุมชี้แจงผู้ได้รับผลกระทบจากการเวนคืนในพื้นที่อำเภอเชียงของ ร่วมกับ ดร.พิเชษฐ์ เชื้อเมืองพาน รองประธานสภาผู้แทนราษฏร คนที่ 2 พร้อมด้วยประชาชนกว่า 150 คน จากอำเภอเชียงของและพื้นที่อื่นๆ โดยเรียกร้องให้มีการปรับราคาใหม่สะท้อนความจริงของราคาปัจจุบัน ในที่ประชุมมีมติให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการอุทธรณ์ ซึ่งทางเจ้าหน้าที่รัฐทุกภาคส่วนจะเป็นทีมสนับสนุน และให้คำปรึกษาในการเขียนอุทธรณ์ ใช้ตัวอย่างจากการอุทธรณ์ที่สำเร็จแล้ว ซึ่งที่ประชุมพอใจในหลักการ ในส่วนปัญหาเฉพาะราย ให้ที่ปรึกษาประสานช่วยเหลือ เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงประเด็นเฉพาะรายต่อไป ณ ห้องประชุมเชียงของดาวเจ็ดแฉก อาคารศูนย์บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ที่ว่าการอำเภอเชียงของ ตำบลเวียง อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
image
image
image
image
image
image
25-26 มกราคม 2567 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 2 (สัญญาที่ 2 ช่วงงาว- เชียงราย) ทำความตกลงเพื่อทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนกับการรถไฟฯ กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ กม. 718+700  ในท้องที่ตำบลสันมะค่า ตำบลป่าแดด ตำบลป่าแงะ อำเภอป่าแดด และ ตำบลเชียงเคี่ยน อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย จำนวน 172 แปลง ณ สำนักงานก่อสร้างโครงการฯ ตำบลโรงช้าง อำเภอป่าแดด จังหวัดเชียงราย
image
image
image
image
23 มกราคม 2567 พล.ต. กิตติภัค ทองธีรธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ นำนักศึกษา วปอ. รุ่นที่ 66 กว่า 70 คน ศึกษาดูงานโครงการก่อสร้างทางรถไฟสายเด่นชัย-เชียงราย-เชียงของ โดยนายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยนายธีระ รุ่งโรจน์สุวรรณ วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 3)  นายพฤตินัย เลือดนักรบ วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 1) การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ (สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว) ในการนี้ นายปัฐตพงษ์ บุญแก้ว วิศวกรโครงการ (สัญญาที่ 2) บรรยายสรุปความก้าวหน้าการก่อสร้างโครงการฯ  ณ ห้องนครา พาวิลเลียน โรงแรมแพร่นครา จังหวัดแพร่ หลังจากนั้น ได้เข้าเยี่ยมชมพื้นที่ก่อสร้างบริเวณอุโมงค์แพร่ 2 (แม่ตีบ) หรือ อุโมงค์งาว จังหวัดลำปาง ซึ่งปัจจุบัน มีความก้าวหน้าการก่อสร้าง ร้อยละ 0.725 เร็วกว่าแผน ร้อยละ 0.464
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
 17-18 มกราคม 2567 การรถไฟแห่งประเทศไทย กลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 2 (สัญญาที่ 2 ช่วงงาว- เชียงราย) ทำความตกลงเพื่อทำสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถูกเวนคืนกับการรถไฟฯ กับประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่ กม.683+400 อำเภอเมืองพะเยา อำเภอดอกคำใต้ และอำเภอภูกามยาว จังหวัดพะเยา จำนวน 140 ราย 178 แปลง  ณ สำนักงานก่อสร้างโครงการฯ ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
image
image
image
image
image
image
15 มกราคม 2567 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกิจการร่วมค้าซีเคเอสที-ดีซี 3 ร่วมงานปอยหลวงฉลองศาลาการเปรียญของวัดไชยนารายณ์ ตำบลเวียงชัย อำเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย โดยได้ร่วมสนับสนุนน้ำดื่ม และจัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการ เพื่อสร้างการรับรู้แก่ประชาชนในพื้นที่ ให้เตรียมพร้อมต้อนรับรถไฟทางคู่สายใหม่นี้ต่อไป
image
image
image
image
image
image
12-13 มกราคม 2567 การรถไฟแห่งประเทศไทย สนับสนุนกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567 ผ่านกิจกรรม “ปู๊น...ปู๊น หมู่เฮา” ด้วยการมอบทุนการศึกษา จัดนิทรรศการประชาสัมพันธ์โครงการฯ เล่นเกม แจกของรางวัล ขนม และไอศกรีม ให้เด็กนักเรียนในหลายโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่ รวมทั้งมอบให้แก่หน่วยงานราชการ เพื่อส่งมอบให้กับเด็กๆ ในชุมชนต่อไป  
- สัญญาที่ 1 ช่วงเด่นชัย-งาว มอบทุนการศึกษา เล่นเกมแจกรางวัล แจกขนม และไอศกรีม ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่  เทศบาลตำบลเด่นชัย เทศบาลตำบลปงป่าหวาย เทศบาลตำบลทุ่งกวาว องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตีบ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว จังหวัดแพร่ และอำเภองาว จังหวัดลำปาง
- สัญญาที่ 2 ช่วงงาว-เชียงราย จัดกิจกรรมร่วมกับโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย และร่วมสนับสนุน อุปกรณ์การเรียน น้ำดื่ม ไอศกรีม ขนม และมอบทุนการศึกษาให้เด็กนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเวียงชัย จังหวัดเชียงราย และโรงเรียนบ้านแม่กา ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
- สัญญาที่ 3 ช่วงเชียงราย-เชียงของ ร่วมพิธีทำบุญวันครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งโรงเรียนอนุบาลดอยหลวง และมอบทุนการศึกษา ชื่อทุน “เรียนดีประพฤติดี มีจิตอาสา” ให้แก่นักเรียนในอำเภอดอยหลวง รวมทั้ง มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนอนุบาลโชคชัย ตำบลโชคชัย และโรงเรียนบ้านดอนงาม ตำบลบ้านแซว อำเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
11 มกราคม 2567 การรถไฟแห่งประเทศไทย โดยกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา CSDCC และกิจการร่วมค้าไอทีดี-เนาวรัตน์ ได้นำผู้แทนของสำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ เข้าตรวจสอบบริเวณวัดพระพุทธมงคล (พระเจ้าตนหลวง) ว่าวัดแห่งนี้เป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรแล้วหรือไม่ เนื่องด้วยรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ระบุว่าวัดพระพุทธมงคลเป็นโบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนที่อยู่ใกล้กับแนวเขตรถไฟ มีระยะห่างประมาณ 50 เมตร จากการตรวจสอบ ทางสำนักศิลปากรฯ ยืนยันว่าวัดไม่ได้ขึ้นทะเบียน แต่เป็นโบราณสถานที่อยู่ภายใต้การดูแลของกรมศิลปากร ในส่วนของการดำเนินงานก่อสร้างทางกรมศิลปากรไม่ขัดข้อง แต่ขอให้อยู่ภายใต้ข้อกำหนด EIA หลังจากนี้ ทางโครงการฯ เตรียมเข้าดำเนินงานก่อสร้างสะพานรถไฟ STA553+293 บริเวณวัดพระพุทธมงคล ตำบลร่องกาศ อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ต่อไป
image
image
image
image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้